1396/08/26
برنامه سالانه
 عنوان برنامه  ضرورت اجرای برنامه  اهداف اجرای برنامه
 گسترش هماهنگی با دستگاه های اجرایی،سازمان ها و نهادها به منظور سازماندهی،عملیاتی سازی امور از طریق کارگروه زنان و خانواده

 1.توجیه مشاورین جهت ایجاد هماهنگی

2.استفاده از ظرفیت سایر نهادها،ارگان ها و دستگاه های اجرایی جهت پیشبرد اهداف حوزه امور بانوان و خانواده

 1.هماهنگی بین مشاورین ادارات کل،فرمانداری ها،سازمان ها در انجام امور مربوط به خانواده وزنان

2.توسعه نقش هماهنگی و یکپارچه سازی و تسهیل گری در عرصه زنان و خانواده

 توسعه زیر ساخت های اداری و سازمانی  تقویت تشکیلات و ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی در صف

 1.ارتقا کیفی نیروی انسانی

2.افزایش یهره وری ساختار

3.استفاده بهینه از ظرفیت های موجود

4.ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان صف

 بهره وری از ظرفیت ساختارهای غیردولتی فعال زنان و خانواده در جهت پیشبرد اهداف حوزه صف  استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و جذب همکاری سازنده آنها در امور زنان و خانواده

1.تسجیل و حمایت از شکل گیری انواع تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاددر حوزه زن و خانواده در چارچوب اهداف سند جامع امور زنان و خانواده 

2.ارتقای توانایی های تشکل های مردمی به منظور ایفای نقش فکری و اجرایی مرتبط با امور زنان و خانواده

3.جهت دهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد در چارچوب اهداف نظام در حوزه زن و خانواده

4.تقویت تعاملات با بخش دولتی و شبکه سازی بین سازمان های مردم نهاد مرتبط 

 ساماندهی و ارتقا پژوهش در امور زنان و خانواده  تولید محتوای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و نشر و کاربست دستاوردهای آن در حوزه زنان و خانواده

 1.ارتقا و گسترش پژوهش های نظری،راهبردی و کاربردی در راستای جنبش نرم افزاری با تعامل هم افزایی حوزه و دانشگاه

2.گفتمان سازی و افزایش انتشار دانش و اجرایی سازی پژوهش ها و دستاوردهای دانشی در حوزه زن و خانواده

3.ارتقا توانایی های انسانی و علمی و توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاریدر زمینه پژوهش زنان و خانواده با تاکید بر روستاها

4.حمایت قانونی موثر بر پژوهش در حوزه زنان و خانواده

 تحکیم،تعالی و تقویت نهاد خانواده  اصلاح فرهنگ عمومی و بسترهای اجتماعی موثر بر تشکیل و استحکام خانواده

 1.تبیین و الگوسازی خانواده متعالی متناسب با سبک زندگی ایرانی اسلامی

2.ارتقا آگاهی و توانایی های زنان و مردان جهت ایفای نقش های اساسی خود در خانواده در چارچوب سبک زندگی اسلامی-ایرانی

3.حمایت از خانواده های در معرض آسیب و آسیب دیده برای پیگیری و حل مشکلاتن مرتبط

4.توسعه نهادهای علمی و پژوهشی مرتبط در حوزه تشکیل،گسترش،تحکیم و تعالی خانواده

5.توسعه آگاهی ها و مهارت های زنان و مردان در همه گروه های سنی با رویکرد جامع تشکیل،گسترش،تحکیم و تعالی خانواده

6.بسیج کلیه دستگاه های مرتبط فرهنگی،آموزشی،دینی و اجتماعی برای توعمومی جامعهسعه آگاهی ها و مهارت های زنان و مردان

7.فرهنگ سازی و ترویج مولفه های موثر بر تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده در فرهنگ 

) الگوسازی و ترویج شان و منزلت فردی،خانوادگی و اجتماعی زن مسلمان ایرانی با تاکید بر شخصیت حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س  زنان ایران اسلامی در مسیر تکامل انسانی خود از الگوهای دینی چون حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) تبعیت نموده و از علم و معرفتو ایمان و خصایل معنوی و اخلاقی برخوردار بود و در مسیر تعالی گام بردارد.

 1.ارتقا تربیت معنوی و اخلاقی زنان استان

2.ارتقا آگاهی فردی و بصیرت انقلابی زنان نسبت به حقوق،شان و منزلت و مسئولیت های فردی-خانوادگی و اجتماعی

3.تبیین ویژگی های زن مسلمان در الگوی اسلامی ایرانی و الگوسازی و اسوه سازی با معرفی نمادهای عملی،اعتقادی و رفتاری زنان و خانواده

4.بازنگری و معاصرسازی در شیوه های تعمیق باورهای دینی در زمینه تربیت معنوی و اخلاق اسلامی در نظام پرورش رسمی و عمومی مرتبط زن و خانواده

 تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه با تاکید بر نسل نوجوان وجوان

1. نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف با تاکید بر نسل نوجوان و جوان

2.دسترسی قشر جوان و نوجوان به پوشاک اسلامی ایرانی جذاب و مطلوب و مطابق با سلایق،نیازها وضوابط شرعی و قانونی ایرانی

3.الگوسازی و تبلیغ و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در همه عرصه های فردی و اجتماعی با تاکید بر نسل نوجوان و جوان

 1-1.گسترش و تعمیق برنامه های ترویجی در سطوح مختلف نظام آموزشی کودکان و نوجوان و جوان

1-2.توسعه برنامه های ترویجی و تبلیغی بومی-استانی-شهری

2-1.ایجاد زمینه لازم برای دسترسی زنان و دختران به پوشاک اسلامی ایرانی جذاب و مطلوب مطابق با سلایق،نیازها و ضوابط شرعی و قانونی

2-2.زمینه سازی برای تبدیل ایران به قطب صنعت فرهنگی پوشاک اسلامی ایرانی

2-3.نهادینه سازی حجاب و عفاف در دستگاههای دولتی-اصناف و اماکن عمومی

2-4.اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف

3-1.تقویت برنامه های پژوهشی و علمی مرتبط با الگو سازی معاصرسازی و آسیب شناسی با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه

3-2.ایجاد بسترهای لازم برای مفهوم سازی و الگوسازی عفاف و حجاب

3-3.نهادینه سازی حجاب و عفاف در دستگاه های دولتی-اصناف و اماکن

 تقویت نقش رسانه ها در توسعه فرهنگ عمومی و ترویج حجاب و عفاف  از آنجایی که صداوسیما ومطبوعات و سایت های خبری از جمله ارکان تاثیرگذار در اذعان و فرهنگ عمومی می باشند لذا حضور آنها بسیار تاثیرگذار می باشد.   تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه از طریق تقویت نقش رسانه ها و توسعه فرهنگ عمومی و ترویج عفاف و حجاب
 توسعه و ارتقای سلامت

1. فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی و سلامت روحی و جسمی و توانمندسازی زنان و افزایش آگاهی های عمومی در حوزه سلامت جسمی،روحی و معنوی

2.برنامه ریزی و تخصیص منابع با تمرکز بر پیشگیری و کنترل بیماری های با اهمیت و شایع در زنان

3.توسعه زیرساخت ها واجرای طرح های تامین خدمات موردنیاز سلامت با نگاه ویژه به گروه های در معرض خطر بالا در استان

 1-1.فرهنگ سازی و جلب مشارکت زنان در پژوهش،سیاست گذاری-برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه سلامت خود و خانواده و جامعه

1-2.فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی سالم روحی وجسمی و توانمندسازی زنان و افزایش آگاهی های عمومی در حوزه سلامت جسمی و روحی و معنوی 

2-1.توسعه زیرساخت ها و اجرای طرح های تامین خدمات موردنیاز سلامت و بهداشت و نگاه ویژه به گروه های در معرض خطر بالا

2-2.برنامه ریزی و تخصیص منابع با تمرکز بر پیشگیری و کنترل بیماری های با اهمیت و شایع در گروه های سنی مختلف دختران و زنان (کنترل ناباروری)

3-1.توسعه مراکز درمانی ویژه زنان و خانواده

3-2.دادن خدمات درمانی،مشاوره ای در رابطه با زنان و خانواده

 توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با همکاری دو بخش فنی و حرفه ای و تعاونی های شهری و روستایی  ایجاد زمینه های کارآفرینی برای زنان و دختران از طریق بخش فنی و حرفه ای و تعاونی های شهری و روستایی

 1.حمایت از زنان و دختران تحصیلکرده و توانمند در حوزه های بی بدیل و اساسی ایفای نقش زنان در جامعه

2.حمایت از توانمندسازی زنان روستایی برای تامین معیشت و فعالیت اقتصادی مبتنی بر قابلیت ها و مزیت های منطقه ای

3.ارتقای توانایی های زنان و دختران از طزیق آموزش های فنی و حرفه ای بزای حضور در عرصه های اقتصادی از طزیق حضور در تعاونی های روستایی و شهری

4.ایجاد بسترهای مناسب کارآفرینی برای زنان و دختران از طزیق حضور در تعاونی ها

5.ایجادزمینه های قانونی لازم بزای بهبود وضعیت کاری زنان شاغل با تاکید بر شکل گیری عدالت جنسیتی

6.افزایش آگاهی جامعه به ویژه مردان نسبت به نقش و فعالیت اقتصادی و معیشتی زنان با تاکید بر تبیین شان و کرامت انسانی آنها و نقش آنهادر خانواده 

 ارتقای توانمندیهای زنان مدیر و نخبه  الگوسازی زنان مدیر و نخبه و فرهیخته در عرصه های ملی و بین المللی به عنوان نمادی از زن مسلمان ایرانی

 1.گسترش حضور و تاثیرگذاری زنان مدیر و فرهیخته در عرصه های مختلف

2.الگوسازی زنان مدیر و نخبه و فرهیخته در عرصه های ملی و بین المللی به عنوان نمادی از زن مسلمان ایرانی

3.نخبه پروری شناسایی و پرورش زنان ارزش آفرین و صاحب فکر در چارچوب های ارزش های نظام اسلامی

4.افزایش توانایی های زنان مدیر ،تخبه و فرهیخته از طزیق آموزش مستمر و متناسب با ویژگی ها و نیازهای ملی در عرصه های مختلف

 

5.توسعه زمینه های فزهنگی،قانونی و پژوهشی مورد نیاز برای حضور زنان مدیر و فرهیخته در عرصه های مختلف

6.بسترسازی نهادی و سازمانی برای بهره گیری از ظرفیت های زنان مدیر،نخبه و فرهیخته با توسعه شبکه ها،انجمن ها و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد